Newyddion / News

301 items found, showing page 6 of 26

Cardiff Central P0-2

TrC yn dechrau ailaddurno gorsaf Caerdydd Canolog

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau ar y gwaith o drawsnewid ymddangosiad gorsaf brysuraf Cymru fel rhan o’u Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd.

Cardiff Central P0-2

TfW begin redecoration of Cardiff Central station

Transport for Wales has begun work to transform the appearance of Wales’ busiest station as part of their Station Improvement Vision.

fflecsi

Cynllun peilot Trafnidiaeth Cymru ar gyfer bysiau yn ymestyn i Gaerdydd

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a Grŵp NAT i ymestyn cynllun peilot ‘fflecsi’ i ogledd Caerdydd.

fflecsi

Transport for Wales bus pilot extends to Cardiff

Transport for Wales (TfW) is working in partnership with Cardiff Council and NAT Group to extend the ‘fflecsi’ pilot scheme to north Cardiff.

Lab1

Labordy Trafnidiaeth Cymru i ddangos arloesedd a thalent dechnolegol

Mae cynllun ARLOESOL sydd wedi cael ei ddylunio i gefnogi busnesau newydd ac ysgogi twf yng Nghymru yn arddangos y dalent arloesi a thechnolegol orau'r wythnos nesaf.

Lab1

Lab by Transport for Wales to showcase innovation and tech talent

A PIONEERING scheme designed to support start-up businesses and stimulate growth in Wales is showcasing the best of innovation and tech talent next week.

pic bridge 2

Rheolwr Trafnidiaeth Cymru yn ailgadarnhau ymrwymiad i ailadeiladu croesfan yn Ty'n-y-Graig

Mae Prif Swyddog Gweithredol Trafnidiaeth Cymru, James Price, wedi canmol y gweithlu am ddymchwel pont droed a oedd wedi cael ei difrodi yn Llanbradach ac am wneud hynny’n ddiogel.

pic bridge 2

Transport for Wales boss reconfirms commitment to rebuild crossing at Ty’n-y-Graig Bridge

Transport for Wales CEO James Price has praised the workforce for safely demolishing a damaged footbridge in Llanbradach.

IMG-20200618-WA0001

Trafnidiaeth Cymru yn atyfnerthu’r neges Teithio'n Saffach i’r cyhoedd

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn atgyfnerthu ei neges Teithio'n Saffach, gan annog pobl ddim ond i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau hanfodol pan nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

IMG-20200618-WA0001

Transport for Wales reinforces Travel Safer message to Public

Transport for Wales (TfW) is reinforcing their Travel Safer message, urging people to only use public transport for essential travel and where there are no other travel alternatives. 

Hensol Castle

Distyllfa o Gymru yn darparu hylif diheintio dwylo i Drafnidiaeth Cymru

Trafnidiaeth Cymru yn prynu miloedd o litrau o hylif diheintio dwylo gan ddistyllfa newydd fydd yn helpu i gefnogi staff rheilffyrdd rheng flaen ledled Cymru a’r Gororau.

Hensol Castle

Welsh distillery provides hand sanitiser for Transport for Wales

Transport for Wales (TfW) has purchased thousands of litres of hand sanitiser from a new Welsh distillery that will help support frontline rail staff across Wales and the Borders.