Newyddion / News

279 items found, showing page 5 of 24

Hensol Castle

Distyllfa o Gymru yn darparu hylif diheintio dwylo i Drafnidiaeth Cymru

Trafnidiaeth Cymru yn prynu miloedd o litrau o hylif diheintio dwylo gan ddistyllfa newydd fydd yn helpu i gefnogi staff rheilffyrdd rheng flaen ledled Cymru a’r Gororau.

Hensol Castle

Welsh distillery provides hand sanitiser for Transport for Wales

Transport for Wales (TfW) has purchased thousands of litres of hand sanitiser from a new Welsh distillery that will help support frontline rail staff across Wales and the Borders.

Bike rack at Abergavenny station

Trafnidiaeth Cymru’n paratoi ar gyfer buddsoddiad mawr mewn beiciau

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi ymrwymo’n llwyr i hybu teithio llesol a bydd yn darparu cannoedd o leoedd parcio beic yng ngorsafoedd Cymru a Lloegr.

Bike rack at Abergavenny station

Transport for Wales gears up for major cycling investment

Transport for Wales (TfW) is fully committed to promoting active travel and will provide hundreds of new cycle storage spaces at stations in Wales and England.

Volunteers Week 3

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr drwy rannu llwyddiant

Mae gweithwyr rheilffyrdd caredig wedi bod yn rhannu eu hanesion o roi o’u hamser i eraill fel rhan o’r Wythnos Gwirfoddolwyr.

Volunteers Week 3

Transport for Wales marks Volunteers’ Week with shared successes

Kind-hearted railway workers have been sharing their stories of how they give up their time for others as part of Volunteers’ Week.

CDF 4

Cyngor ‘Teithio Saffach’ i’r cyhoedd gan Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn anfon neges glir i’r cyhoedd - sef Diogelu Cymru a pheidio â defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus oni bai fod gwneud hynny’n hanfodol ac nad oes ffordd arall o deithio ar gael.

CDF 4

‘Travel safer’ advice to public from Transport for Wales

Transport for Wales (TfW) is sending out a clear message to the public - to Keep Wales Safe and only use public transport services if it’s essential and there’s no other travel alternative available to them.

Chirk station

Trafnidiaeth Cymru yn ennill Gwobr Llesiant

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn falch iawn ei fod wedi’i gydnabod gan Mind am ei ymrwymiad i lesiant yn y gweithle.

Chirk station

Transport for Wales achieves Wellbeing Award

Transport for Wales (TfW) is delighted to be recognised by Mind for its commitment to workplace wellbeing.

Britannia Bridge 2

Digwyddiadau nodweddol yn hanes trafnidiaeth yng Nghymru

Mae Cymru wedi arwain y byd ym maes trafnidiaeth ers dros 200 mlynedd. I ddiolch i chi am aros gartref, rydyn ni wedi bwrw cipolwg yn ôl drwy’r archifau i ddarganfod mwy am rai o’r cerrig milltir mwyaf yn hanes datblygiad ein rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus.

Britannia Bridge 2

Landmarks in Welsh transport history

Wales has been a world leader in transport for over 200 years. To thank you for staying at home, we have taken a look back through the archives to find out more about some of the greatest landmarks in the history of the development of our public transport networks.