Newyddion / News

360 items found, showing page 4 of 30

TFWCommunityRailOfficerPhotoshoot2020.09.14-21

New Community Rail Officer in Conwy Valley

A new Community Rail Officer will start work in the Conwy Valley this month.

CDF 4

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i gwsmeriaid fod yn gyfrifol

Mae gan Trafnidiaeth Cymru neges glir i’r cyhoedd sy’n teithio’r penwythnos hwn; mae’n eu hannog i ddilyn yr holl gyngor teithio’n saffach ac i ymddwyn yn gyfrifol er mwyn Cadw Cymru’n Ddiogel.

CDF 4

Transport for Wales asks customers to be responsible

Transport for Wales is issuing a clear message to the travelling public this weekend, urging them to follow all travel safer advice and act responsibly to help Keep Wales Safe.

A TfW driver

Trafnidiaeth Cymru a Gyrfa Cymru’n cynnal digwyddiadau rhithwir ‘Swyddi ym maes Trafnidiaeth’

Bydd partneriaeth newydd gyffrous rhwng Trafnidiaeth Cymru a Gyrfa Cymru’n tynnu sylw disgyblion ysgol Cymru at gyfleoedd yn y sector trafnidiaeth.

A TfW driver

Transport for Wales and Careers Wales host virtual ‘Roles in Transport’ events

An exciting new partnership between Transport for Wales and Careers Wales will engage Welsh school pupils on opportunities in the transport sector.

Capacity checker 2

Dod o hyd i le er mwyn cadw pellter cymdeithasol ar drenau gyda Gwiriwr Capasiti newydd

Mae Trafnidiaeth Cymru yn lansio Gwiriwr Capasiti, i helpu cwsmeriaid i wirio cyn teithio pa drenau allai fod â’r mwyaf o le er mwyn gallu cadw pellter cymdeithasol yn sgil COVID-19.

Capacity checker 2

Find space to social distance on trains with new Capacity Checker website

Transport for Wales is launching Capacity Checker, helping customers check before they travel which trains may have most space available for COVID-19 social distancing safety.

social dist

Cyfyngiadau trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr i barhau

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgoffa teithwyr y bydd cyfyngiadau trawsffiniol rhwng Cymru a Lloegr yn dal i fod yn eu lle pan ddaw’r ‘cyfnod atal byr’ cenedlaethol i ben ddydd Llun (9 Tachwedd).

social dist

Cross-border restrictions between Wales and England to continue

Transport for Wales is reminding travellers cross-border restrictions between Wales and England will still be in place when the national ‘firebreak’ ends on Monday (9 November). 

fflecsi

Gwasanaeth bws fflecsi wedi cyrraedd Dyffryn Conwy

Mae Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ati i ehangu gwasanaeth bws fflecsi i ran arall o Gymru. 

fflecsi

Fflecsi bus service now in Conwy Valley

Transport for Wales is taking another leap forward with its expansion of the fflecsi bus service, taking it to yet another part of Wales.

Metro work

Gwaith ar gledrau’r Metro yn parhau yn y Cymoedd

Bu cam arall ymlaen yn y gwaith ar Fetro De Cymru y penwythnos diwethaf gyda gwaith trawsnewid ar y cledrau rheilffordd ar Linell Aberdâr.