Newyddion / News

360 items found, showing page 30 of 30

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru yn ehangu ei fwrdd ac yn cryfhau ei uwch dîm drwy benodi aelodau newydd

Bydd Heather Clash ac Alexia Course yn ymuno â Thrafnidiaeth Cymru wrth i'r cwmni baratoi i gymryd yr awenau o ran rheoli gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau o ganol mis Hydref ymlaen.

TFW two line colour positive rgb

Transport for Wales expands board and strengthens top team with new appointments

Heather Clash and Alexia Course join Transport for Wales as the company prepares to take over the management of the Wales and Borders rail service from mid-October.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru yn agor Uned Busnes ar gyfer Gogledd Cymru

Bydd yr uned newydd yn Wrecsam yn cyflogi 30 o staff i gyd erbyn 2019, a disgwylir y bydd 10 yn cael eu penodi yn 2018.

Transport For Wales logo

Transport for Wales to open North Wales Business Unit

Located in Wrexham, the new unit will employ a total of 30 staff by 2019, with ten expected to be in post in 2018.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru’n cryfhau ei fwrdd gyda phenodiad tri Chyfarwyddwr Anweithredol Newydd

Bydd yr aelodau bwrdd newydd yn ymuno â Chadeirydd Dros Dro Trafnidiaeth Cymru, Nick Gregg, ac aelodau presennol y bwrdd, Martin Dorchester a James Price. Bydd dau aelod o’r bwrdd, Peter Kennedy a Brian McKenzie, yn camu o’r neilltu ar ôl y cyfarfod nesaf o’r bwrdd ar 2il Gorffennaf.

TFW two line colour positive rgb

Transport for Wales strengthens board with the appointment of three new Non-Executive Directors

The new board members will join Transport for Wales’ Interim Chair, Nick Gregg and current board members Martin Dorchester and James Price. Board members Peter Kennedy and Brian McKenzie will step down following the board’s next meeting on 2nd July.

TFW two line colour positive rgb

Depo trenau newydd gwerth £100m yn Ffynnon Taf

Bydd depo trenau newydd modern yn agor yn Ffynnon Taf fel rhan o'r cynlluniau ar gyfer Metro'r De, cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Transport For Wales logo

New £100m train depot to open in Taffs Well

A new state of the art train depot is to open in Taffs Well as part of plans for the South Wales Metro, Economy Secretary Ken Skates has announced.

TFW two line colour positive rgb

Keolis ac Amey i agor pencadlys a chanolfan ddylunio newydd yng Nghymru a chreu 130 o swyddi newydd

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi croesawu'r newyddion y bydd gwasanaeth rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru yn golygu agor dau bencadlys newydd yng Nghymru gan greu oddeutu 130 o swyddi o safon uchel yng Nghymru.

TFW two line colour positive rgb

Keolis and Amey to open new Welsh headquarters and design hub and create 130 new Welsh jobs

News that that the new Wales and Borders rail service and South Wales Metro will result in two new head offices coming to Wales with the creation of around 130 high quality jobs has been welcomed by Economy Secretary Ken Skates.

TFW two line colour positive rgb

Buddsoddiad o £5 biliwn I drawsnewid gwasanaethau rheilffordd ledled Cymru

Gall teithwyr rheilffordd ledled Cymru a’r Gororau edrych ymlaen at weld eu gwasanaethau rheilffordd yn cael eu trawsnewid diolch i fuddsoddiad o £5 biliwn i gyllido gwelliannau sylweddol o ran amledd ac ansawdd gwasanaethau Cymru a’r Gororau, yn ogystal â chreu Metro De Cymru.

TFW two line colour positive rgb

£5 billion investment to transform rail services across Wales

Rail passengers across Wales and its borders can look forward to the transformation of their rail services thanks to a £5 billion investment that will fund significant improvements to the frequency and quality of Wales and Borders services, as well as the creation of the South Wales Metro.