Newyddion / News

279 items found, showing page 23 of 24

TFW two line colour positive rgb

Diweddariad yr hydref

Bydd y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yn gyfnod o fuddsoddiad sylweddol yn ein rheilffyrdd, a gyda chwe wythnos i fynd hyd nes y bydd Trafnidiaeth Cymru yn dechrau rhedeg gwasanaeth trenau Cymru a’r Gororau, rydym yn awyddus i rannu’r diweddaraf am y gweddnewidiad cyffrous hwn. Mae’r paratoadau yn mynd rhagddynt yn dda, ac rydym yn gweithio gyda chwmni Trenau Arriva Cymru i sicrhau proses bontio ddidrafferth.Dyma rai o’r newidiadau a welwch o’r Diwrnod Cyntaf.

TFW two line colour positive rgb

Autumn Update

In the coming months and years, we’ll be making a huge investment in our railways and with six weeks to go until Transport for Wales starts running the Wales and Borders rail service, we’re keen to update you on the exciting transformation. Preparations for the transfer are well underway and we are working with Arriva Trains Wales to ensure a seamless transition. Here are some of the changes you’ll see from Day 1.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru yn ehangu ei fwrdd ac yn cryfhau ei uwch dîm drwy benodi aelodau newydd

Bydd Heather Clash ac Alexia Course yn ymuno â Thrafnidiaeth Cymru wrth i'r cwmni baratoi i gymryd yr awenau o ran rheoli gwasanaeth rheilffyrdd Cymru a'r Gororau o ganol mis Hydref ymlaen.

TFW two line colour positive rgb

Transport for Wales expands board and strengthens top team with new appointments

Heather Clash and Alexia Course join Transport for Wales as the company prepares to take over the management of the Wales and Borders rail service from mid-October.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru yn agor Uned Busnes ar gyfer Gogledd Cymru

Bydd yr uned newydd yn Wrecsam yn cyflogi 30 o staff i gyd erbyn 2019, a disgwylir y bydd 10 yn cael eu penodi yn 2018.

Transport For Wales logo

Transport for Wales to open North Wales Business Unit

Located in Wrexham, the new unit will employ a total of 30 staff by 2019, with ten expected to be in post in 2018.

TFW two line colour positive rgb

Trafnidiaeth Cymru’n cryfhau ei fwrdd gyda phenodiad tri Chyfarwyddwr Anweithredol Newydd

Bydd yr aelodau bwrdd newydd yn ymuno â Chadeirydd Dros Dro Trafnidiaeth Cymru, Nick Gregg, ac aelodau presennol y bwrdd, Martin Dorchester a James Price. Bydd dau aelod o’r bwrdd, Peter Kennedy a Brian McKenzie, yn camu o’r neilltu ar ôl y cyfarfod nesaf o’r bwrdd ar 2il Gorffennaf.

TFW two line colour positive rgb

Transport for Wales strengthens board with the appointment of three new Non-Executive Directors

The new board members will join Transport for Wales’ Interim Chair, Nick Gregg and current board members Martin Dorchester and James Price. Board members Peter Kennedy and Brian McKenzie will step down following the board’s next meeting on 2nd July.

TFW two line colour positive rgb

Depo trenau newydd gwerth £100m yn Ffynnon Taf

Bydd depo trenau newydd modern yn agor yn Ffynnon Taf fel rhan o'r cynlluniau ar gyfer Metro'r De, cyhoeddodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates.

Transport For Wales logo

New £100m train depot to open in Taffs Well

A new state of the art train depot is to open in Taffs Well as part of plans for the South Wales Metro, Economy Secretary Ken Skates has announced.

TFW two line colour positive rgb

Keolis ac Amey i agor pencadlys a chanolfan ddylunio newydd yng Nghymru a chreu 130 o swyddi newydd

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi croesawu'r newyddion y bydd gwasanaeth rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a Metro De Cymru yn golygu agor dau bencadlys newydd yng Nghymru gan greu oddeutu 130 o swyddi o safon uchel yng Nghymru.