Newyddion / News

379 items found, showing page 2 of 32

chain-is-out-of-order-AVZ69B7

Trafnidiaeth Cymru a Dargon Cycles i gynnal gweithdy trwsio beiciau rhithwir yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd

Fel rhan o'i ymrwymiad i deithio llesol, bydd Trafnidiaeth Cymru yn cynnal gweithdy rhithwir am y tro cyntaf yng Ngŵyl Wyddoniaeth Caerdydd yn ddiweddarach y mis hwn (18 Chwefror). Bydd y gweithdy yn dangos atebion cynaliadwy a defnyddiol i drwsio a chynnal a chadw eich beics, gyda chyngor arbenigol gan gwmni Dragon Cycles Caerdydd.

chain-is-out-of-order-AVZ69B7

Transport for Wales and Dragon Cycles to host virtual cycle repair workshop at Cardiff Science Festival

As part of its commitment to enable active travel journeys, Transport for Wales (TfW) will be hosting a virtual workshop for the first time at Cardiff Science Festival later this month (February 18). The workshop will demonstrate sustainable and helpful solutions to fix and maintain your cycles, with expert advice from Cardiff-based Dragon Cycles.

Apprentices Dylan Griffiths and Rhydian Llewellyn

Trafnidiaeth Cymru yn lansio Academi Prentisiaeth newydd

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi lansio Academi Prentisiaeth newydd a fydd yn rhoi gwybodaeth a sgiliau ychwanegol i’r prentisiaid i gyd er mwyn ategu eu dysgu yn nisgyblaeth eu prentisiaeth.

Apprentices Dylan Griffiths and Rhydian Llewellyn

Transport for Wales launches new Apprenticeship Academy

Transport for Wales has launched a new Apprenticeship Academy that will provide all apprentices with additional knowledge and skills to complement their learning within their apprenticeship discipline.

Mark 4 DVT

Dewis elusen ar gyfer trên Trafnidiaeth Cymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i chi benderfynu pa un o’r tair prif elusen fydd yn ymddangos ar ochr un o drenau’r cwmni yn ddiweddarach eleni.

Mark 4 DVT

Transport for Wales wants you to choose a charity for its train

Transport for Wales is asking you to decide which one of three leading charities will appear on the side of one of its trains later this year.

LGBT 2 light up

Trafnidiaeth Cymru yn goleuo Mis Hanes LGBT+

Mae Trafnidiaeth Cymru yn goleuo adeilad ei bencadlys newydd ym Mhontypridd gyda lliwiau’r enfys i ddathlu Mis Hanes LGBT+.

LGBT 2 light up

Transport for Wales lights up for LGBT+ History Month

Transport for Wales is lighting up its new headquarters building in Pontypridd with rainbow colours to celebrate LGBT+ History Month.

Class 175 at Llandudno Junction

Masnachfraint rheilffyrdd Cymru nawr yn eiddo i’r cyhoedd

Mae Llywodraeth Cymru wedi trosglwyddo masnachfraint Cymru a’r Gororau i ddwylo cyhoeddus er mwyn diogelu gwasanaethau, gwarchod swyddi a gwella seilwaith yng ngoleuni heriau di-dor y coronafeirws. 

Class 175 at Llandudno Junction

Welsh rail franchise now in public ownership

The Welsh Government has taken the Wales and Borders rail franchise into public ownership to protect services, safeguard jobs, and deliver infrastructure improvements in light of the ongoing challenges of coronavirus.

Lab1

Lab gan Trafnidiaeth Cymru yn dechrau recriwtio ar gyfer y drydedd garfan o arloeswyr technoleg

Mae'r broses recriwtio ar waith ar gyfer trydedd ran rhaglen arloesi flaenllaw Cymru yn ymwneud â'r rheilffyrdd, sef Lab gan Trafnidiaeth Cymru.

Lab1

Lab by Transport for Wales begins recruitment for third cohort of tech innovators

Recruitment is now underway for the third instalment of Wales’ leading rail-dedicated innovation programme, Lab by Transport for Wales.