Newyddion / News

360 items found, showing page 10 of 30

Gardening

Transport for Wales Delivers on Sustainability

Transport for Wales (TfW) has published its first Sustainable Development Annual Update, highlighting the key achievements in delivering a sustainable transport network that is fit for future generations.  

Class 175

Trafnidiaeth Cymru yn cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2019/20

Mae Trafnidiaeth Cymru (TtC), y cwmni nid-er-elw sy’n mynd at i gyflawni gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ran trafnidiaeth yng Nghymru, wedi cyhoeddi ei adroddiad blynyddol ar gyfer 2019/20.

Class 175

Transport for Wales publishes annual report for 2019/20

Transport for Wales (TfW), the not-for-profit company driving forward the Welsh Government’s vision for transport in Wales, has published its annual report for 2019/20.

fflecsi

Cynllun peilot bysiau Trafnidiaeth Cymru yn ymestyn i Rondda Cynon Taf

Mae Trafnidiaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf a Stagecoach yn y De i ymestyn y cynllun peilot ‘fflecsi’ i ardaloedd Tonypandy a Thonyrefail yn Rhondda Cynon Taf.

fflecsi

Transport for Wales bus pilot extends to Rhondda Cynon Taf

Transport for Wales (TfW) is working in partnership with Rhondda Cynon Taf Council and Stagecoach in South Wales to extend the ‘fflecsi’ pilot scheme to the Tonypandy and Tonyrefail areas of Rhondda Cynon Taf.

Lab1

Arloesi a syniadau newydd i lywio profiad cwsmeriaid Trafnidiaeth Cymru

CYFLWYNODD busnesau creadigol o bob cwr o’r DU eu syniadau ar gyfer gwella profiad cwsmeriaid ar rwydwaith Trafnidiaeth Cymru yr wythnos hon.

Lab1

Innovation and new ideas to shape customer experience at Transport for Wales

CREATIVE businesses from around the UK pitched their ideas for improving customer experience on the Transport for Wales network this week.

Class 398

Gwaith trawsnewid rheilffordd Metro De Cymru yn dechrau

Bydd Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn dechrau’r gwaith trawsnewid llinell y rheilffordd ar 3 Awst 2020 ac yn gyrru ymlaen â’r cynlluniau i gyflawni Metro De Cymru, a fydd yn golygu bod teithio’n haws, yn gyflymach ac yn fwy hwylus i bobl yn Ne Cymru.

Class 398

South Wales Metro railway transformational works begin

Transport for Wales (TfW) will begin railway line transformational works on 3 August 2020 and move forward with their plans to deliver the South Wales Metro, making it easier, quicker and more convenient for people to travel in South Wales.

social dist

Diweddariad Trafnidiaeth Cymru ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus

Mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) yn rhoi diweddariad clir i bob defnyddiwr trafnidiaeth gyhoeddus yn dilyn newidiadau mewn cyngor gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, gan annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithio hanfodol yn unig a lle nad oes dewisiadau teithio eraill ar gael.

social dist

Transport for Wales update for public transport users

Transport for Wales (TfW) is issuing a clear update to all public transport users following changes in advice from UK and Welsh governments, urging people to only use public transport for essential travel and where there are no other travel alternatives.

Cardiff Central P0-2

TrC yn dechrau ailaddurno gorsaf Caerdydd Canolog

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau ar y gwaith o drawsnewid ymddangosiad gorsaf brysuraf Cymru fel rhan o’u Gweledigaeth Gwella Gorsafoedd.