title image - welsh

Seren Grace’s Amazing Machines yn ymuno â’r panel o feirniaid ar gyfer cystadleuaeth enwi trenau

Mae seren CBeebies, Grace Webb, a chyflwynydd poblogaidd S4C, Trystan Ellis-Morris, ymhlith y beirniaid ar gyfer cystadleuaeth newydd gyffrous sy’n rhoi cyfle i blant ysgol enwi trenau newydd sbon sy’n cael eu hadeiladu ar gyfer Cymru a’r gororau.

Mae cystadleuaeth y Daith Drên Odidog yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i blant ysgolion cynradd ddod yn rhan o hanes rheilffyrdd a dewis enwau hyd at 148 o drenau.

Mae Trafnidiaeth Cymru yn annog plant i feddwl am enwau sy’n seiliedig ar leoliad go iawn, tirnod, safle hanesyddol neu ffigur chwedlonol sy’n gysylltiedig â llefydd yng Nghymru a’r Gororau. Rhaid i’r cynigion gynnwys rhywbeth creadigol i esbonio pam eu bod wedi dewis yr enw hwnnw, fel cerdd, stori neu lun.

Gellir cyflwyno ceisiadau’n unigol, neu fel rhan o ddosbarth neu ysgol.

Dywedodd Megan Roseblade, arweinydd prosiect Trafnidiaeth Cymru a chyn-athrawes: “Rydyn ni’n edrych ymlaen yn arw at lansio’r gystadleuaeth wych hon sy’n rhoi cyfle i blant fod yn rhan o hanes rheilffyrdd.

“Ond mae’n fwy na dim ond cystadleuaeth enwi trenau, rydyn ni wedi cynhyrchu pecyn dysgu rhyngweithiol sy’n cynnig ffordd hwyliog o ddysgu am gynaliadwyedd, hanes y rheilffyrdd, sut mae trenau’n cael eu hadeiladu, a’r llefydd anhygoel y gall pobl ymweld â nhw ledled Cymru ar drên.

“Mae yna hefyd gêm ar-lein wych o’r enw ‘Route Wrangler’ i gyd-fynd â’r pecyn dysgu. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y plant yn eu caru ac y bydd rhieni ac athrawon yn eu hystyried yn adnodd defnyddiol iawn.”

Bydd enillwyr yn cael eu dewis o bob rhanbarth o rwydwaith Cymru a’r Gororau gan banel o feirniaid gwych sy’n cynnwys Grace Webb, cyflwynydd Grace’s Amazing Machines, cyflwynydd S4C, Trystan Ellis-Morris, Children’s Laureate for Wales, Eloise Williams, a Bardd Plant Cymru, Gruffudd Owen.

Daw’r gystadleuaeth i ben ar 9 Ebrill gyda’r enillwyr yn cael eu cyhoeddi yn yr haf, a’r enwau llwyddiannus yn ymddangos ar drenau newydd wrth iddynt gael eu cyflwyno o 2022 ymlaen.  

Bydd pob enillydd yn cael ‘Pecyn Creadigol’ y gallant ei ddefnyddio yn yr ysgol neu gartref a bydd enillwyr ym mhob rhanbarth, ac ar gyfer y stori, y gerdd neu’r llun gorau, yn cael trên model i'w hysgol, wedi’i ddylunio’n arbennig gan Hornby. Bydd ysgolion yn cael y newyddion diweddaraf yn rheolaidd am y trên maen nhw wedi’i fabwysiadu.

Fel rhan o’r gystadleuaeth, mae Trafnidiaeth Cymru wedi cynhyrchu pecyn gwersi wedi’i gynllunio’n arbennig ar gyfer dysgu gartref, sy’n cynnwys gweithgareddau hwyliog a diddorol am y rheilffyrdd, hanes, newid yn yr hinsawdd, a mythau, chwedlau a thirnodau Cymru a’r Gororau.

Dywedodd David Burrows, Pennaeth Ysgol Gynradd Blaenbaglan ym Mhort Talbot: “Mae’r gystadleuaeth hon yn ffordd hwyliog i bobl ifanc fod yn greadigol a dysgu am gymaint o bethau, fel sut mae trenau’n cael eu gwneud, yr amgylchedd a hanes eu hardal leol.

“Mae’r adnodd yn hwyl ac yn addysgol i ddysgwyr ei ddefnyddio gartref neu yn yr ystafell ddosbarth pan fyddwn ni’n ôl gyda’n gilydd.

“Byddwn i’n annog pawb i roi cynnig arni a chymryd rhan. Byddwn ni’n sicr yn cymryd rhan – pob lwc!”

Contact Information

Notes to editors

Mae’r pecyn dysgu rhyngweithiol a’r canllaw i athrawon yn cael eu datblygu ar gyfer Cwricwlwm Cyfnod Allweddol Dau Cymru (7-11 oed). Mae’r pecyn dysgu rhyngweithiol wedi’i gynllunio i fod yn addas ar gyfer dysgu gartref neu i’w ddefnyddio mewn ystafell ddosbarth.

Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i’n cymryd rhan yn y gystadleuaeth? 

Gallwch gyflwyno eich cais ar-lein yma neu ei bostio atom:

Y Daith Drên Odidog
Trafnidiaeth Cymru
3 Llys Cadwyn
Pontypridd
Rhondda Cynon Taf
CF37 4TH     

Rhaid anfon ffurflen gyda cheisiadau drwy'r post, ac mae'r ffurflen ar gael i'w llwytho i lawr yma.

A oes cyfyngiad oedran? 

Mae pob plentyn ysgol gynradd sydd rhwng 4 ac 11 oed yn gallu gwneud cais. 

Ydw i'n gallu cyflwyno mwy nag un cais? 

Na, dim ond un cais i bob unigolyn. 

All rhiant ei anfon i mewn?

Dylai rhiant, gwarcheidwad neu athro wneud cais ar ran y plentyn.

Ydy’r plant yn gallu anfon eu cais eu hunain? 

Na, dim ond rhiant, gwarcheidwad neu athro all anfon y cais.

Alla i anfon y syniad am enw yn unig?

Na, rhaid i chi anfon rhywbeth creadigol atom i esbonio pam eich bod wedi dewis yr enw. Gallwch ysgrifennu cerdd, stori neu wneud llun.

Oes rhaid i chi fyw yng Nghymru i gymryd rhan? 

Na, gallwch fyw yng Nghymru neu'r gororau. Rydym yn cyfrif rhanbarth y Gororau fel:

Swydd Gaerloyw
Swydd Henffordd
Swydd Amwythig
Telford a Wrekin
Caer a Gorllewin Swydd Gaer
Dwyrain Swydd Gaer
Halton
Warrington
Wirral
Birmingham
Lerpwl
Manceinion Fwyaf

Pa fath o drên fydd yn cael ei enwi?

Y trenau sydd wedi’u cynnwys yw trenau Dosbarth 197 ar gyfer gwasanaethau Cymru a’r Gororau, trenau Dosbarth 230 ar gyfer Llinell y Gororau rhwng Wrecsam a Bidston, a threnau Dosbarth 231, 398 a 756 ar gyfer Metro De Cymru. Gallwch ddysgu mwy am ein trenau drwy chwarae ein gêm gardiau ‘Train Trumps’

For all non media enquiries please contact Transport for Wales Rail Services/Customer service

0333 321 1202