Labordy Trafnidiaeth Cymru i ddangos arloesedd a thalent dechnolegol: Lab1

25/06/20

Labordy Trafnidiaeth Cymru i ddangos arloesedd a thalent dechnolegol

Mae cynllun ARLOESOL sydd wedi cael ei ddylunio i gefnogi busnesau newydd ac ysgogi twf yng Nghymru yn arddangos y dalent arloesi a thechnolegol orau'r wythnos nesaf.

Mae “Labordy Trafnidiaeth Cymru” yn gweld y bobl fusnes mwyaf arloesol ar draws ardal Cymru a’r Gororau yn datblygu eu syniadau i wella profiad cwsmeriaid ar y rheilffordd.

Derbyniodd wyth cwmni newydd gyfle i gael eu mentora gan arbenigwyr busnes mewn cyfleuster modern yng Nghasnewydd i ddatblygu eu cynnyrch, syniadau a datblygiadau arloesol.

Bydd y diwrnod arddangos rhithwir ddydd Llun, 29 Mehefin yn cynnwys peth o’r dalent dechnolegol orau a mwyaf disglair o Gymru a gweddill y DU, a bydd yn gyfle i gael golwg am y tro cyntaf ar rai o'r datblygiadau arloesol a fydd yn dod i Wasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru.

Cwblhawyd y rhaglen 12 wythnos cyn Covid-19 a'r bwriad oedd cynnal diwrnod arddangos byw i ddangos y cynnyrch o’r radd flaenaf a ddatblygwyd yng Ngharfan Un. Nawr bydd y diwrnod arddangos yn cael ei gynnal dros y we ar YouTube ar 29 Mehefin am 1:30pm.

Mae'r syniadau arloesol yn cynnwys trawsnewid ciosgau a sgriniau yn arwyddion gwybodaeth ddigidol a thrafnidiaeth amser real, a dangos sut gall y rheilffordd hybu lleihau carbon a hyrwyddo teithio llesol drwy gynnig gwobrwyon i gwsmeriaid.   

Bydd cyflwyniadau fideo sy’n ymgynnig y cynnyrch terfynol nawr yn cael eu rhannu gan bob un o’r wyth cwmni newydd cyfnod cynnar/canol yn ogystal â’r cyfle i ofyn cwestiynau ac i ddysgu mwy. Bydd y diwrnod arddangos yn ysbrydoli arloesedd mewn busnesau ac yn cynnig cipolwg ar rai o’r datblygiadau arloesol sy'n dod i rwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau.

Dywedodd Kevin Thomas, Prif Swyddog Gweithredol Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru:

“Mae cwsmeriaid wrth galon popeth a wnawn, ac mae hynny'n golygu harneisio’r dechnoleg a’r datblygiadau arloesol gorau i wella eu profiad. Mae Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn frwd dros y cynllun Labordy a’i botensial i wella teithiau pobl ac, yn bwysicach na dim, i roi llwyfan i fusnesau newydd gael arddangos eu datblygiadau arloesol. Rydym yn falch o gael cyfrannu at helpu Cymru i fod yn ganolfan arloesedd a rhagoriaeth ac i gefnogi’r economi sylfaenol.”

Yng nghwir ysbryd arloesedd, ni fydd Covid-19 yn ein hatal wrth i ni ddarparu’r digwyddiad arddangos ar-lein.

Mae Labordy Trafnidiaeth Cymru bellach yn derbyn ceisiadau ar gyfer Carfan Dau a gall arloeswyr gael gwybod mwy yn www.tfwlab.wales

Dyma’r cwmnïau sy’n rhan o Garfan Un ac sy'n arddangos eu datblygiadau arloesol:

Brite Yellow Limited - Mae’n darparu atebion mapio dan do, canfod y ffordd a rheoli asedau i weithredwyr trafnidiaeth sy’n dymuno creu mannau deallus i wella profiad defnyddwyr a rhyddhau refeniw newydd drwy Uwch-realiti a Rhithwirionedd. 

Smart Bench -  Mae’n bwriadu gweithredu meinciau clyfar i'r cyhoedd ar y rhwydwaith rheilffyrdd, gan wella’r amgylchedd mewn gorsafoedd a depos o ganlyniad i hynny. Mae’r prosiect yn ceisio gwella profiad cwsmeriaid a staff drwy ddarparu gwasanaethau, gan gynnwys gwefru dyfeisiau a ffonau clyfar, Wi-Fi, gwybodaeth ar ffurf LCD a gwybodaeth synwyryddion y gall gweithredwyr eu defnyddio i wella’r gwasanaeth. 

Cleverciti – Cwmni sy’n gweithgynhyrchu synwyryddion parcio clyfar uwchben. Mae Cleverciti yn dod â phob agwedd ar dechnoleg rheoli parcio clyfar ynghyd mewn un system integredig – o synwyryddion uwchben i apiau symudol integredig, meddalwedd rheoli a dadansoddeg. 

Big Lemon - Mae’n bwriadu adeiladu a defnyddio llwyfan i ddefnyddwyr o'r dechrau i’r diwedd, sy’n symleiddio ac yn rhoi gwybodaeth i deithwyr am eu profiadau ar reilffyrdd yn llawn. Mae’n canolbwyntio’n benodol ar wrthbwyso carbon a gwobrwyon teithio llesol.   

Linguaskin - Drwy gyfrwng cyflymydd mae wedi datblygu rhaglen sy'n asesu pa mor hygyrch yw gwefan a faint o broblemau sy'n bodoli i bobl sydd ag anghenion hygyrchedd ond yna mae hefyd yn gallu cywiro’r problemau hyn yn awtomatig gan arbed amser a chostau. 

Realtime Knowledge - Llwyfan digidol, arloesol sy’n cynnwys adnoddau rheoli llif gwaith a chipio data sy’n canolbwyntio ar ddiogelwch gweithredol a gwiriadau ac archwiliadau diogelwch. Hefyd, mae llwyfan Realtimeknowledge.com yn cynnig set arloesol o adnoddau adborth cwsmeriaid.

Hiperview - Llwyfan bodlonrwydd cwsmeriaid i ddadansoddi adborth cwsmeriaid ar unwaith drwy arolygon digidol ac yn caniatáu i ni fapio taith a nodi lle mae problemau.

PassageWay - Mae’n troi totemau, ciosgau a sgriniau cysylltiedig yn arwyddion canfod y ffordd digidol a thrafnidiaeth amser real. Mae arwyddion PassageWay yn dangos gwybodaeth symudedd aml-ddull yn lleol ac yn rhoi diweddariadau amser real, sy’n golygu bod gweithredwyr yn gallu estyn allan a rhoi gwybodaeth i gwsmeriaid newydd posib.  

Gall y cyfryngau fynychu, ar sail peidio â darlledu na chyhoeddi: Cofrestrwch eich presenoldeb i gael y ddolen ffrydio yn: https://www.eventbrite.co.uk/e/lab-by-transport-for-wales-cohort-1-virtual-demo-day-tickets-105883696988

Contact Information

James Williams

james.williams@tfw.wales

For all non media enquiries please contact Transport for Wales Rail Services/Customer service

0333 321 1202