Llandudno1

Gwaith yn dechrau i drawsnewid gorsaf drenau Llandudno

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi dechrau gwneud gwaith i ailwampio gorsaf drenau Llandudno er mwyn i fenter gymdeithasol ei defnyddio.

Llandudno ydy un o’r gorsafoedd cyntaf i gael eu hadnewyddu fel rhan o Brosiect Gwella Gorsafoedd TrC, sy’n nodi mannau gwag mewn gorsafoedd y gellir eu defnyddio unwaith eto at ddibenion cymunedol a menter.

Bydd ystafell wag yn nhu blaen gorsaf Llandudno yn cael ei hadnewyddu i greu lle i Creu Menter – sefydliad nid-er-elw sy’n canolbwyntio ar helpu pobl leol i gymryd rhan mewn mentrau cyflogaeth.

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru: “Mae’r gwaith hwn yn rhan o’n rhaglen waith uchelgeisiol i wella ein rhwydwaith trafnidiaeth yng ngogledd Cymru. Bydd y mannau sy’n cael eu creu yn rhoi’r rhwydwaith rheilffyrdd wrth galon ein cymunedau ac rwy’n edrych ymlaen yn arw at weld rhagor o gynnydd yn cael ei wneud."

Dywedodd Hugh Evans, Pennaeth Rheilffyrdd Cymunedol yn Trafnidiaeth Cymru: “Rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi mentrau newydd sy’n gallu gwneud gwahaniaeth go iawn yn y cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu.

“Rydym yn cyd-fynd yn llawn â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) ac mae’r rheilffyrdd yn rhan allweddol o’r gwaith ailddatblygu lleol a chefnogi prosiectau cymunedol. Drwy weithio gyda thenantiaid a datblygu mannau gwag, rydyn ni’n gwneud ein gorsafoedd yn lleoedd mwy diogel a chroesawgar hefyd.

“Bydd yr hyn mae Creu Menter yn ei wneud fel sefydliad wir yn helpu’r gymuned.”

Bydd gweithgareddau Creu Menter yn yr orsaf yn cynnwys caffi swyddi a chymorth chwilio am swydd, rhaglen hyfforddiant Barod am Waith, cyngor ar leoliadau gwaith a gwirfoddoli, a sesiynau meithrin sgiliau.

Bydd hefyd yn gofalu am y Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol ar gyfer Dyffryn Conwy, gan ymestyn i Ynys Môn a chyrraedd mwy o gymunedau yng Nghymru.

Dywedodd Sharon Jones, Cyfarwyddwr Partneriaethau (Gwerth Cymdeithasol) yn Creu Menter: “Rydyn ni wrth ein bodd bod gwaith wedi dechrau i drawsnewid gorsaf drenau Llandudno yn ganolfan gymunedol sydd ar gael i bawb.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at ddechrau darparu ein gwasanaethau yn y ganolfan mewn partneriaeth â Cartrefi Conwy, gan gynnwys cymorth chwilio am swydd, cyfleoedd dysgu, a chyngor a chanllawiau ar faterion tenantiaeth.

“A ninnau’n fenter gymdeithasol rydyn ni wedi ymrwymo i helpu pobl leol i ddatblygu ac i ffynnu, ac rydyn ni’n hyderus y bydd y ganolfan yn datblygu’n gyflym i fod yn siop un stop boblogaidd a dibynadwy ar gyfer anghenion cyflogaeth, tenantiaeth a chymorth y gymuned.”

Contact Information

Notes to editors

Pictured outside Llandudno station is Karen Williams, Transport for Wales Community Rail Officer for the Conwy Valley and North West Wales Coast Partnership. 

For all non media enquiries please contact Transport for Wales Rail Services/Customer service

0333 321 1202