Newyddion / News

301 items found, showing page 1 of 26

social dist

Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu’r neges am deithio hanfodol yn unig yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn atgyfnerthu neges Llywodraeth Cymru i’r cyhoedd cyn i’r cyfyngiadau symud cenedlaethol - ‘y cyfnod atal byr’ - ddod i rym, gan annog pobl i wneud teithiau hanfodol yn unig.

social dist

Transport for Wales reinforces essential travel only in Wales

Transport for Wales is reinforcing the Welsh Government’s message to the public prior to the national ‘firebreak’ lockdown, urging people to only make essential journeys.

Class 175 at Llandudno Junction

Gwaith trawsnewid rhwydwaith trafnidiaeth Cymru yn parhau – er gwaethaf heriau Covid-19

Yng nghyd-destun heriau digynsail Covid-19, mae Trafnidiaeth Cymru (TrC) a Keolis ac Amey wedi cymryd y camau cyntaf tuag at ailddiffinio’r partneriaeth a gychwynnwyd yn 2018, a fydd yn sicrhau bod rhwydwaith rheilffyrdd Cymru a’r Gororau yn parhau i gael ei drawsnewid.

Class 175 at Llandudno Junction

Transformation of the Welsh transport network continues - despite Covid 19 challenges

In the context of the unprecedented challenges of Covid-19, Transport for Wales (TfW), Keolis and Amey have today taken the first steps in redefining the partnership initiated in 2018 that will secure the ongoing transformation of the Wales and Borders rail network.

Adam Terry and AIVR-2

Trafnidiaeth Cymru yn dathlu llwyddiant yn y Gwobrau Trafnidiaeth

Roedd Trafnidiaeth Cymru yn falch iawn o gael cydnabyddiaeth yn y Gwobrau Trafnidiaeth yng Nghymru, lle daeth i'r brig mewn dau gategori.

Adam Terry and AIVR-2

Transport for Wales celebrates success at Wales Transport Awards

Transport for Wales was delighted to be recognised in the Wales Transport Awards with two successes.

Shwmae beginning frame

TrC yn dathlu Diwrnod Shwmae Sumae!

Mae Trafnidiaeth Cymru yn dathlu ‘Diwrnod Shwmae Sumae’ heddiw gyda chân gan eu goruchwyliwr cerddgar a llu o weithgareddau eraill.

Shwmae beginning frame

TfW celebrates Shwmae Sumae Day!

Transport for Wales is celebrating ‘Shwmae Sumae Day’ today with a song from their singing conductor and a host of other activities.

Plasma 2

Y diwydiant rheilffyrdd yng Nghymru yn buddsoddi mewn technoleg newydd ar gyfer yr hydref

Mae Trafnidiaeth Cymru a Network Rail yn defnyddio technoleg a dyfeisiadau newydd a chreadigol i helpu i gadw’r gwasanaethau rheilffyrdd i redeg yn yr hydref.

Plasma 2

Rail Industry in Wales investing in new technology for autumn

Transport for Wales and Network Rail are using creative new technology and innovation to help keep rail services running this autumn.

Llandudno station with Creating Enterprise

Artistiaid, radio ysbyty a mentrau cyflogaeth – wyneb newydd Rheilffyrdd Cymunedol yng Nghymru

Mae Trafnidiaeth Cymru yn carlamu ymlaen gyda’i gynlluniau i greu hybiau cymunedol mewn gorsafoedd rheilffordd ledled Cymru.

Llandudno station with Creating Enterprise

Artists, hospital radio and employment initiatives – the new face of Community Rail in Wales

Transport for Wales is surging ahead with its plans to create community hubs in railway stations across Wales.